Weboldalunk cookie-kat használ, hogy a biztonságos böngészés biztosítása mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Az “Értem” gomb megnyomásával hozzájárulásodat adod, hogy elfogadod őket. Az Adatvédelmi nyilatkozatban találsz további tudnivalókat a sütikről.

AGENDA 2030 – Adatkezelési tájékoztató

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség (a továbbiakban: Adatkezelő) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése:Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség
Adatkezelő nyilvántartási száma:06-02-0003128
Adatkezelő székhelye:6726 Szeged, Fő fasor 11. I/6.
Adatkezelő elektronikus címe:https://ifjusagitanacs.hu
Adatkezelő képviselője:Hegedüs Zoltán elnök

A jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő jelen tájékoztató III. fejezetében részletezett adatkezelésére terjed ki.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adatkezelő a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.),
 • az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

tiszteletben tartása mellett végzi.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

Az Adatkezelő jelen tájékoztató útján tesz eleget a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének. Jelen tájékoztató útján tájékoztatjuk az érintetteket a személyes adataik kezelésének lényeges vonásairól.

II. FOGALMAK

 A fogalmak meghatározása a Rendelet alapján történik:

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 6. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 7. „különleges adat”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat;
 8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 10. „harmadik ország”: olyan ország, mely nem tagja az Európai Uniónak;
 11. amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.
III. Az “Agenda 2030: hogyan nézne ki az ideális világ 2030-ban?” elnevezésű rendezvényen való részvétellel kapcsolatos adatkezelés

1. A Fórumon való részvétellel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő szervezésében valósul meg 2019. szeptember 20-án az Agenda 2030: hogyan nézne ki az ideális világ 2030-ban?” elnevezésű fiatalok számára szóló rendezvény (a továbbiakban: Fórum) szervez.

A  Fórum szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos költségeket az Adatkezelő viseli a résztvevők számára a Fórumon való részvétel ingyenes, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Az előzetes regisztráció a Fórum lebonyolításához szükséges, mivel az ezzel összefüggő egyes szolgáltatásokat az Adatkezelőnek előzetesen meg kell rendelnie. A szolgáltatások megrendeléséhez egyrészt elengedhetetlen, hogy az Adatkezelő tisztában legyen azzal, hogy kik és pontosan hány fő vesz részt a Fórumon, másrészt egyes szolgáltatások igénybe vételéhez a létszámon túl, személyes adatok megadása is szükségessé válhat. 
Az előzetes regisztrációt az Adatkezelő hivatalos honlapján az erre a célra létrehozott elektronikus felületen kialakított jelentkezési lap kitöltésével és a hozzájárulási nyilatkozatok feltöltésével kell elvégezni.

Kezelt személyes adatok

Adatkezelő a rendezvényen való részvétel kapcsán az alábbi adatokat kezeli:

 1. név, (azonosítás)
 2. telefonszám, (kapcsolat)
 3. e-mail (kapcsolat).

Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis Adatkezelő és a résztvevő között a Fórumon való részvétel tekintetében a regisztrációval létrejött szerződés teljesítése.

Tekintettel arra, hogy a Fórumon 18 év alattiak vesznek részt a jelentkezési lapot, mint a jogviszonyt keletkeztető dokumentumot a Ptk. 2:10-2:14 § aiban foglaltakra figyelemmel 14 év alatti érintett esetében a törvényes képviselőnek (szülő), míg ha az érintett 14 és 18 év közötti, úgy az érintettnek és a törvényes képviselőjének (szülő) együttesen kell aláírnia.
Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő tehet érvényes jognyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult. Az Adatkezelőnek azonban nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania.

Személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása az érintett, illetve az érintett törvényes képviselője.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait kizárólag azon munkavállalói részére bocsátja rendelkezésre, akik az adott jogviszony teljesítésében részt vesznek.

Adatkezelő az adatokat azoknak a szolgáltatóknak továbbíthatja, akiknek a feladataik ellátásához ez elengedhetetlen.

Az Adatkezelő a szerződések teljesítésével összefüggő adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként a regisztrációs felületen lévő adatok tárolását biztosító tárhelyszolgáltatót veszi igénybe:

PlexNET Informatikai Kft. (8441 Márkó, Búzavirág utca 9.; cg: 19-09-510533; adószám: 14384017-2-19, továbbiakban: Szolgáltató)

Mivel a Szolgáltató az általa biztosított tárhelyen lévő adatokat saját céljaira nem használja, ezért minősül adatfeldolgozónak.

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az érintett személyes adatait az Adatkezelő a Fórum lebonyolítását követően törli.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok megadása kötelező a Rendezvényen való részvétel biztosítása érdekében.

2. Fotókkal és felvételekkel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő az általa végzett tevékenységek népszerűsítése, illetve az Adatkezelő, mint szervezet népszerűsítése, céljából a Fórumon résztvevőkről kép (fénykép) és videófelvételeket (kép-, és hangfelvétel) készít, amelyeket a honlapján, illetve a Fórumról készítendő kiadványban kíván megjelentetni. Kezelt személyes adatok:

 1. Az érintettek képmása, az érintettről készített kép-, és hangfelvétel (videofelvétel).

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelő jogalapja a fénykép és videófelvételek készítésére, valamint közzétételére a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása. Amennyiben az érintett a 18 életévét nem töltötte be, úgy figyelemmel a Ptk. 2:10-2:14 §-aiban foglaltakra 14 év alatti érintett esetében a hozzájárulás megadására a törvényes képviselő (szülő) jogosult, míg ha az érintett 14 és 18 év közötti, úgy a hozzájárulást megadására az érintett és a törvényes képviselője (szülő) együttesen jogosult.
Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult – Adatkezelőnek azonban nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az erről szóló tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania.

Személyes adatok forrása

Az érintett.

Személyes adatok címzettjei

Adatkezelő a személyes adatokat a www.ifjusagitanacs.hu weboldalra, valamint a www.facebook.hu/HungarianNYC címen elérhető közösségi oldalára tölti fel, illetve a Fórumról készülő kiadványba tüntetheti fel, amely kapcsán a felvételek továbbításra kerülnek a kiadvány készítője részére is.
Az internetre történő feltöltést, illetve a kiadványban történő szerepeltetést követően az Adatkezelőnek már nincs és nem is lehet ráhatása arra, hogy az adatokat kik ismerhetik meg. Az interneten nyilvánosságra hozott személyes adatok harmadik személyek általi felhasználása technikailag az Adatkezelő által nem korlátozható, és ezért Adatkezelő felelősséget nem vállal. A személyes adatokat Adatkezelő kizárólag azon alkalmazottai jogosultak kezelni, akiknek a személyes adatok kezelése munkakörébe tartozik.

Személyes adatok kezelésének időtartama

A kép és videófelvételek kezelésére a hozzájárulás megadásától annak visszavonásáig kerül sor, azonban a felhasználást követően (interneten történő közzététel, kiadványban történő megjelenés) az Adatkezelőnek már nincs ráhatása arra, hogy a képfelvételt ki ismerheti meg, illetve, hogy az meddig és hol érhető el. A hozzájárulás visszavonásakor az Adatkezelő a saját felületeiről és adatbázisából a kép- és videófelvételeket törli.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi
szervezethez

Adatkezelő a fenti személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez, azonban az interneten a bevezetőben írtak szerint a fényképek megosztásra kerülhetnek, illetve a kiadványban is feltűntetésre kerülhetnek.

*****

Jogérvényesítés

Az Adatkezelő az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az érintett személyes adatait jogosult kezelni a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges mértékben a vitarendezés érdekében, valamint hatósági és bírósági eljárásokban. Ilyen érdek lehet például a munkaviszonyból vagy károkozásból eredő igények hatósági, vagy bírósági úton történő érvényesítése, illetve szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén az illetékes hatósághoz fordulás.

Az Adatkezelő a jogérvényesítés során saját belátása szerint további szakértőket (követeléskezelő, jogi képviselő, igazságügyi szakértő, stb.) vehet igénybe. Az érintett személyes adatait a jogai érvényesítése céljából az Adatkezelő a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok, valamint a hatályos Adatvédelmi szabályzata előírásai szerint kezeli.

IV. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A 18. életévüket be nem töltött érintettek hozzájárulásával kapcsolatban a tájékoztató bevezetőjében írtak szerint a Ptk. szabályai irányadók.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. tájékoztatjuk továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő az érintett törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, Az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik. Törlés esetén erről értesítjük azon adatkezelőket is, akiknek az érintett hozzájárulásával korábban az adatokat továbbítottuk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak

 1. az érintett hozzájárulásával,
 2. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 3. más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 4. az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az adatkezelő jogos érdeke a jogalapja, úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 1. a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Az érintett a fenti jogait az info@ifjusagitanacs.hu címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére (6726 Szeged, Fő fasor 11. i/6.) eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk az érintettet. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

V. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, az Infotv.-t, vagy egyéb, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panasz tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően a panaszt ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről az érintettet értesítenie kell. A panasz megtételére az érintett jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Szegedi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Szeged, 2019. szeptember 14.