FELHÍVÁS

Elnök pozíció betöltésére

A Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség (továbbiakban: Szövetség) Felügyelőbizottsága pályázatot ír ki a Szövetség elnöki tisztségének beöltésére. A beérkezett pályázat(ok)ról a Szövetség Küldöttgyűlése 2021. december 4-ei ülésén dönt, amelyre a jelölt(ek) érvényes jelentkezésükkel automatikusan meghívást kap(nak).

Elnök az lehet:

  • aki nagykorú személy és akinek a cselekvőképességét ezen tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták, valamint nem töltötte be a 35. életévét;
  • akivel szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott kizáró ok, illetve összeférhetetlenség nem áll fenn és erről nyilatkozik;
  • közvetlen politikai tevékenységet nem végez, nem tisztségviselője politikai pártnak és/vagy annak ifjúsági tagozatának, társszervezetének és erről nyilatkozik.

A jelentkezéshez csatolni kell:

  • a jelölt önéletrajzát
  • a programtervet
  • a jelölő tagszervezet legfőbb döntéshozó szervének határozatát a jelölt személyéről (jegyzőkönyv-kivonat, vagy törvényes képviselő igazolása, amely tartalmazza a határozat dátumát és számát)
  • Összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozatot, valamint politikai szerepvállalásra vonatkozó nemleges nyilatkozatot
  • Tagok legalább 5 %-nak ajánlását tartalmazó nyilatkozatok (minimum 6 ajánlás)

 

A megválasztásra kerülő elnök mandátuma 2022. január 1.-től 2023. december 31-ig tart.

A pályázatot a jelöltet állító (jelölő) tagszervezet törvényes képviselőjének kell benyújtani elektronikusan és postai úton is 2021. október 29. 23:59-ig. Elektronikus úton a titkar@ifjusagitanacs.hu e-mail címre, míg postai úton a 1024

Budapest, Zivatar utca 1-3. címre szükséges a jelentkezést tartalmazó dokumentumokat megküldeni. A Borítékon szükséges feltüntetni címzettként a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetséget.

A fentiekben megjelölt határidőt követően beérkezett jelentkezések érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A jelentkezést határidőben beérkezettnek kell tekinteni, amennyiben az elektronikus példány a jelentkezési határidő utolsó napján éjfélig a fentiekben megadott levelezési címre megérkezik és a postai úton megküldött jelentkezést legkésőbb a határidő utolsó napján postára adták. Az éjféli beérkezési határidőt a beérkezés helye szerinti helyi idő alapján kell meghatározni.

A beérkezett jelentkezéseket a Felügyelőbizottság a benyújtási határidőt követő 3 munkanapon belül áttekinti és szükség szerint dönt az elutasításról, illetve a hiánypótlási felhívás kiküldéséről. Hiánypótlási felhívás kiküldésére egy alkalommal kerület sor. A hiánypótlás címzettje a jelentkezést benyújtó jelölő szervezet.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Szövetség Alapszabálya, valamint a Választási szabályzat rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2021. szeptember 30.

Nemes László sk.

Elnök

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

Felügyelőbizottság

NIT Elnöki felhívás

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (elnök_elnökségi tag)

JEGYZŐKÖNYVI-KIVONAT-minta

Ez is érdekelhet