Kis léptékű programok és események megvalósításának támogatása az Ifjúság Európai Éve 2022. keretében

Módosított felhívás (2022. augusztus 9.)

Módosított felhívás (2022. szeptember 21.)

 

Figyelem! Az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport 2022. szeptember 21-i döntése alapján, a harmadik pályázati időszak, forráskimerülés miatt törlésre került!

A Nemzeti Ifjúság Tanács, az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoporttal (a továbbiakban együtt: Kiíró) közösen pályázatot hirdet az Ifjúság Európai Évével kapcsolatos helyi és kiemelt programok megvalósítására.

1. Mi az Ifjúság Európai Éve?

2022-ben a fiatalok kerülnek a figyelem középpontjába Európában. Az Ifjúság Európai Évében rá szeretnénk világítani arra, milyen fontos szerepet játszanak az európai fiatalok a jövő építésében és egy környezetkímélőbb, befogadóbb és digitálisabb Európai Unió létrehozásában. Az Ifjúság Európai Éve rengeteg alkalmat kínál Európa-szerte a fiatalok számára arra, hogy bővítsék ismereteiket, megosszák másokkal a jövővel kapcsolatos elképzeléseiket, új ismeretségeket kössenek, és rendezvényeken vegyenek részt. Itt az idő, hogy a világjárványt lassan magunk mögött hagyva bizalommal és reményekkel lépjünk tovább.

Bővebb tájékoztatás az Ifjúság Európai Évéről: https://europa.eu/youth/year-of-youth_hu

2. Ki koordinálja Magyarországon az Ifjúság Európai Évét?

A tematikus év nemzeti koordinátora a magyarországi ifjúsági közösségek ernyőszervezete, a Nemzeti Ifjúsági Tanács (a továbbiakban: NIT, vagy nemzeti koordinátor), amely nemzetközi tudás-, kapcsolati és információs tőkével támogatja hazánk fiataljait és képviseli érdekeiket a döntéshozók előtt.

További részletek a Nemzeti Ifjúsági Tanácsról: https://ifjusagitanacs.hu

3. A pályázat célja

A pályázat célja olyan helyi, illetve kiemelt személyes részvétellel megvalósuló rendezvények megvalósításának előmozdítása, amelyek összhangban állnak azon öt célkitűzés valamelyikével, amelyeket az Európai Unió prioritásként kezel az Ifjúság Európai Éve projekt keretében.

Ifjúság Európai Éve projekt keretében az Európai Unió öt fő célkitűzés az alábbi:

I. rávilágítson arra, hogy a zöld átállás, a digitális átállás milyen lehetőségeket kínál a
fiatalok számára és a társadalom egésze számára;
II. felelősségvállalásra ösztönözze és támogassa a fiatalokat arra, hogy megfelelő tudást és kompetenciákat szerezzenek, és így – az európai összetartozás érzéséből merítve – tevékeny és elkötelezett polgárokká váljanak;
III. támogassa a fiatalokat abban, hogy jobban megértsék az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű közpolitikákból eredő, különféle, számukra elérhető lehetőségeket, és aktívan népszerűsítse ezeket a lehetőségeket;
IV. általánosan érvényesítse, hogy az ifjúságpolitika valamennyi releváns szakpolitikai területen a 2019–2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégiával összhangban álljon.
V. az Ukrajnából menekülő fiatalok támogatása és integrációja az Év eseményeibe.

 

4. A pályázásra jogosultak köre

A pályázaton olyan Magyarországi székhellyel rendelkező civil szervezetek, nonprofit
gazdasági társaságok, valamint 35 év alatti fiatalokból álló informális csoportok vehetnek részt, akik megfelelnek a jelen pontban meghatározott feltételeknek.

A civil szervezetnek, valamint a nonprofit gazdasági társaságnak legalább 1 lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek kell minősülnie (nyilatkozat minta a pályázati felhívás mellékletét képezi).

A pályázaton nem vehet részt olyan nonprofit gazdasági társaság, amelyben az állam, vagy valamely helyi önkormányzat tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

A pályázaton nem vehet részt olyan civil szervezet, vagy nonprofit gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 5 évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert:

a) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
b) Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
c) a Btk. szerinti költségvetési csalás;
d) a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
e) a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

 

A pályázaton nem vehet részt olyan civil szervezet, vagy nonprofit gazdasági társaság, amely

a) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,
b) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
d) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés e) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt.

A fiatalok informális csoportja abban az esetben tud részt venni a pályázaton, amennyiben rendelkezik valamely a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő civil szervezettől, vagy nonprofit gazdasági társaságtól befogadó nyilatkozattal, amelyben a befogadó szervezet vállalja, hogy a fiatalok informális csoportjának nyertessége esetén a rendezvény lebonyolításában pénzügyi lebonyolítóként közreműködik és eleget tesz a jelen pályázati felhívásban foglaltaknak.

A befogadó szervezet a pályázaton pályázóként nem vehet részt. Továbbá, minden pályázati időszakban egy informális csoportot fogadhat be.

A befogadó nyilatkozat minta a pályázati felhívás mellékletét képezi.

5. Támogatható tevékenységek

A pályázat keretében megvalósítandó rendezvények kapcsán az alábbi tevékenységek támogathatóak:
– terembérlet
– eszközbérlet
– előadói díj
– catering szolgáltatás
– grafikai tervezés
– nyomdai munkálatok

A pályázat keretében megvalósítandó rendezvények kapcsán az alábbi tevékenységek nem támogathatók:
– rendezvényszervezés szolgáltatás
– közvetítői díj (előadóművész kapcsán)
– eszközbeszerzés (eszköz vásárlás)
– marketing szolgáltatás

6. Pályázati feltételek és finanszírozási szabályok

A pályázat keretében helyi, illetve kiemelt rendezvény megvalósításának támogatására nyújtható be pályázat azzal, hogy a rendezvényt 2022. augusztus 1-e és 2022. december 31-e között szükséges megvalósítani Magyarország területén.

Helyi rendezvénynek minősül a rendezvény amennyiben: legalább 30 résztvevő igazolható módon vesz rajta részt.

Kiemelt rendezvénynek minősül a rendezvény amennyiben: legalább 60 résztvevő igazolható módon vesz rajta részt.

Helyi rendezvény vonatkozásában a támogatás maximális összege: bruttó 250.000 forint.

Kiemelt rendezvény vonatkozásában a támogatás maximális összege: bruttó 500.000 forint.

A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a jelen pontban meghatározott maximálisan megítélhető támogatási összegeknél kisebb összegű támogatást ítéljen meg.

A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a jelen pontban megjelölt összegek a maximálisan
kifizethető összegek, vagyis ezek mindenfajta adó, illeték, járulék, valamint egyéb költség összegével együtt értendőek.

A pályázathoz mellékelni szükséges a megvalósítani kívánt rendezvény költségvetés tervét (a költségvetés terv minta a pályázati felhívás mellékletét képezi), a pályázat keretében elszámolni kívánt költség, vagy költségek megjelölését, illetve legalább 1000, de legfeljebb 4000 karakter terjedelemben szükséges bemutatni a rendezvényt, illetve annak célcsoportját, szakmai tartalmát, valamint a pályázati felhívásban megjelölt célkitűzésekkel, vagy legalább azok közül egy célkitűzéssel való összhangját (projektterv).

 

A pályázat nyerteseivel a nemzeti koordinátor együttműködési megállapodást köt a rendezvény megvalósítására vonatkozóan, amelyben a nyertes pályázó vállalja a rendezvény megszervezését, lebonyolítását, minden olyan költség finanszírozását, amelyre a pályázat nem nyújt fedezetet. Emellett a nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy amennyiben a rendezvény olyan okból marad el, amelyért a nyertes pályázó a felelős, úgy a nemzeti koordinátor költségeit és kárát, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a megítélt támogatás összegét megtéríti.

A nyertes pályázónak vállalnia kell azt is, hogy a rendezvény megszervezése során, különösen a támogatással érintett szolgáltatás beszerzése során betartja a nemzeti koordinátor beszerzési szabályzatában foglalt rendelkezéseket, elsődlegesen kötelezi magát arra, hogy amennyiben annak feltételei fennállnak, úgy a szolgáltató kiválasztására versenyeztetési eljárást bonyolít le, amelynek keretében legalább 3 gazdasági szereplőt kér fel ajánlattételre azonos mennyiségi, minőségi feltételek mellett.

A nemzeti koordinátor a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevővel köt szerződést a szolgáltatás nyújtására. A szerződés alapján az elnyert támogatást a nemzeti koordinátor közvetlenül a szolgáltatást nyújtó részére fizetni ki.

A nemzeti koordinátorral megkötendő együttműködési megállapodás értelmében a nyertes pályázó vállalja, hogy a támogatással érintett szolgáltatás megvalósulásáról legalább 5 fotóból álló fénykép dokumentációt és jelenléti ívet – amely igazolja, hogy a rendezvény a résztvevők száma alapján megfelel a kiírásban támasztott feltételeknek – bocsát a nemzeti koordinátor rendelkezésére. Ennek elmaradása esetén az elnyert támogatás összegét a nyertes pályázó köteles megfizetni a nemzeti koordinátor felé.

Amennyiben a pályázat nyertese ifjúsági informális csoport, úgy a befogadó szervezetnek kell a nyertes pályázó helyett a nemzeti koordinátorral a rendezvény megszervezése kapcsán szerződést kötni és a befogadó szervezetnek kell a pályázati felhívásban megjelölt kötelezettégeket teljesítenie, illetve a szükséges felelősségvállalási nyilatkozatokat megtenni (a szerződésbe foglaltan).

8. A pályázat benyújtása

A pályázatot a Nemzeti Ifjúsági Tanácshoz kell benyújtani elektronikusan, a következő pályázati űrlapon keresztül: https://forms.gle/bNe2E1iE77ECjEwUA

A pályázati űrlaphoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a) pályázati adatlap és projektterv (elektronikus űrlapon kerül kitöltésre)
b) költségterv (melléklet)
c) kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat (melléklet)
d) átláthatóságról szóló nyilatkozat (melléklet)
e) nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról (melléklet)

 

9. A pályázatok beadásának határideje

A pályázat 3 egymástól elkülönülő pályázati időszakra oszlik az alábbiak szerint:

1. pályázati időszakban a pályázatokat 2022. június 21. és július 5. napja között lehet
benyújtani, a benyújtási határidő az utolsó napon 12 órakor jár le.

2. pályázati időszakban a pályázatokat 2022. augusztus 12. és augusztus 26. napja között lehet benyújtani, a benyújtási határidő az utolsó napon 12 órakor jár le.

3. pályázati időszakban a pályázatokat 2022. szeptember 30. és október 14. napja között lehet benyújtani, a benyújtási határidő az utolsó napon 12 órakor jár le. (Az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport 2022. szeptember 21-i döntése alapján, a harmadik pályázati időszak, forráskimerülés miatt törlésre került!)

A pályázók csak egy pályázati időszakban jogosultak pályázni.

Függetlenül attól, hogy a pályázó melyik pályázati időszakban adja le a pályázatát,
nyertessége esetén 2022. december 31.-ig meg kell valósítania a rendezvényt.

10. Hiánypótlás

A pályázati eljárás során egy alkalommal kerülhet sor hiánypótlásra, amennyiben a pályázó által benyújtott dokumentáció hiányos, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentumok tartalma egyéb okból nem megfelelő (ellentmondásos, tisztázatlan).

A hiánypótlási felhívás elektronikus úton kerül megküldésre a pályázó részére a pályázó által a pályázati adatlapon megadott e-mail címre.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlásban foglaltaknak határidőre nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a pályázata érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Nem kerül sor hiánypótlási felhívásra, amennyiben a pályázat nem alkalmas a befogadásra, ebben az esetben a pályázat érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

A pályázat nem alkalmas a befogadásra:
– a pályázó nem teljes értékűen töltötte ki a projekttervet
– a pályázó nem csatol költségvetés tervezet
– ha a pályázati határidőn túl nyújtják be.

11. Bírálati szempontok

A pályázatnak legalább 30 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogatható legyenek.

A projekt relevanciája, indoka és hatása (25 pont)

• A program relevanciája az Ifjúság Európai Évének célkitűzései és prioritásai
tekintetében;
• A program relevanciája a pályázó igénye és alaptevékenysége tekintetében;
• A program relevanciája a célcsoport és a közösségek igényei tekintetében;
• A program célcsoportra és a közösségekre gyakorolt potenciális hatása.

A projektterv minősége (25 pont)

• Az Ifjúság Európai Évének célkitűzései és a tervezett tevékenységek közötti összhang;
• A rendezvény eredményeinek a résztvevők körében és azon kívül történő terjesztését célzó lépések megfelelősége és minősége;
• A rendezvény milyen mértékben épül fenntartható és környezetbarát gyakorlatokra;
• A résztvevők kiegyensúlyozott részvétele, a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok részvétele érdekében tett hozzáférhető és inkluzív intézkedések.

 

A pályázatok formai és tartalmi értékelését az előre meghatározott szempontok alapján az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport Ifjúság Európai Éve albizottsága végzi. A pályázatokról a döntést az albizottság javaslatának figyelembevételével az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport hozza meg.

 

A pályázat eredményéről szóló értesítést a döntést követően 10 munkanapon belül a NIT elektronikus úton (e-mail) küldi meg a pályázók részére a pályázó által a pályázati adatlapon megadott e-mail címre. A döntéssel szemben kifogásnak és egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

12. Kapcsolat

A pályázati kiírással, illetve pályázattal kapcsolatos kérdésekben kollégáink az alábbi
elérhetőségen fogadják a megkereséseket: eyy2022@ifjusagitanacs.hu

 

Kelt.: Budapest, 2022. június 21.

Módosítva: Budapest, 2022. augusztus 9.

Módosítva: Budapest, 2022. szeptember 21.

 

Kovács Péter
elnök

Ifjúság Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport

Ez is érdekelhet